نمونه سوال شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

1 اطلاعات آزمون دهنده
2 سوال 1
3 سوال 2
4 سوال 3
5 سوال 4
6 سوال 5
7 سوال 6
8 سوال 7
9 سوال 8
10 سوال 9
11 سوال 10
12 سوال 11
13 سوال 12
14 سوال 13
15 سوال 14
16 سوال 15
17 سوال 16
18 سوال 17
19 سوال 18
20 سوال 19
21 سوال 20