دوره های ایمنی سازمان فنی و حرفه ای
ردیف نام دوره شناسنامه استاندارد فنی و حرفه ای ساعت آموزش
1 پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی استاندارد 120
2 پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله استاندارد 120
3 شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST استاندارد 67
4 بازرسی بر مبنای ریسک (RBI ) استاندارد 100
5 افسرHSE(بهداشت ایمنی و محیط زیست) استاندارد 242
6 افسرHSEدرپروژه های نفتی استاندارد 130
7 بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه استاندارد 240
8 مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی استاندارد 300
9 مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی استاندارد 60
10 ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی استاندارد 60
11 مسئول حفاظت و ایمنی استاندارد 200
12 رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارالكترونيك استاندارد 62
13 رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كاربرق استاندارد 54
14 رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كاربهداشت وايمني استاندارد 54
15 رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارحمل و نقل زميني استاندارد 55
16 رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارحمل ونقل ريلي استاندارد 55
17 رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارزيست فناوري استاندارد 57
18 رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارصنعت ساختمان استاندارد 53
19 رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارفناوري اطلاعات استاندارد 47
20 رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارمعماري استاندارد 53
21 رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارمكانيك استاندارد 55
22 پدافند غير عامل در صنايع استاندارد 105
23 بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات ) استاندارد 80
24 بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) استاندارد 40
25 بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) استاندارد 60
26 مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms استاندارد 90
27 رعایت الزامات بهداشتی وایمنی گاز H2S درمحیط های صنعتی استاندارد 30
28 مسئول بهداشت کار استاندارد 339
29 بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار استاندارد 16
30 انجام عملیات کمک های اولیه استاندارد 19
31 رعایت الزامات ایمنی کار در ارتفاع و جلوگیری از سقوط استاندارد 40
32 راننده امدادگر استاندارد 110
33 سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی استاندارد 175
34 امدادگر حوادث استاندارد 150
35 بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت و ایمنی کار 20
36 مدیریت حادثه 20
37 تخلیه اضطراری در سوانح 20
38 حمایت روانی درصحنه حادثه 18
39 انجام کمکهای اولیه هنگام وقوع حادثه 37
40 ایمنی واطفاء حریق با خاموش کننده های دستی 35
41 آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت استاندارد 40
42 اتش نشان صنعتی استاندارد 161
43 فرماندهی سوانح و حریق استاندارد 134
44 سر آتش نشان صنعتی استاندارد 145
45 متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی استاندارد 120
46 آتش نشان استاندارد 250
47 سر آتش نشان استاندارد 270
48 ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی استاندارد 52
49 ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه استاندارد 21
50 عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته استاندارد 33
51 رفتار شناسی حریق استاندارد 105
52 طراح ایمنی حریق استاندارد 60
53 بازرس بررسی علل حریق استاندارد 156
54 رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني در محيط كار جوشکاری و برشکاری استاندارد 70
55 سرپرست خدمات و ضایعات استاندارد 72